Art. 70d. - [Czasowe wydłużenie okresu dostarczenia do systemu gazowego całości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji magazynowych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  70d.  104 [Czasowe wydłużenie okresu dostarczenia do systemu gazowego całości zapasów obowiązkowych gazu ziemnego z instalacji magazynowych]

 W terminie do dnia 30 września 2025 r. okres, o którym mowa w art. 24 ust. 2 pkt 2 i ust. 3b zdanie drugie, art. 24a ust. 1 oraz art. 24b ust. 8 pkt 2, wynosi 50 dni.

104 Art. 70d zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. (Dz.U.2024.859) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 czerwca 2024 r.