Art. 66. - [Należności pieniężne z tytułu kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa lub Funduszu; termin do nałożenia kary pieniężnej; zapłata kary pieniężnej] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  66.  [Należności pieniężne z tytułu kar pieniężnych jako dochód budżetu państwa lub Funduszu; termin do nałożenia kary pieniężnej; zapłata kary pieniężnej]
1. 
Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3-7, stanowią dochód budżetu państwa.
1a. 
Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2, stanowią dochód Funduszu.
2. 
Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 i 7, upłynęło 5 lat.
3. 
Kar pieniężnych nie nakłada się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 3a-6aa oraz pkt 8-20, upłynęły 3 lata.
4. 
Bieg terminu do nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:
1)
wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
2)
wniesienia skargi do sądu administracyjnego lub odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów od decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
5. 
Termin do nałożenia kary pieniężnej biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w którym:
1)
decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się;
2)
orzeczenie sądu stało się prawomocne.
6. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
7. 
Kary pieniężne, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3-7, płatne są na konto właściwego urzędu skarbowego.
8. 
Kary pieniężne nałożone przez organy, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 3-7, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ich wymierzeniu stała się prawomocna.