Art. 48a. - [Przeniesienie części zapasów agencyjnych do rezerw strategicznych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  48a.  [Przeniesienie części zapasów agencyjnych do rezerw strategicznych]
1.  79
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może, w drodze decyzji, w sytuacjach:
1) 80
 zagrożeń, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294), zwanej dalej "ustawą o rezerwach strategicznych", innych niż określone w art. 32 ust. 1 pkt 1,
2)
konieczności wypełniania przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ustawy o rezerwach strategicznych, innych niż określone w art. 32 ust. 1 pkt 2

- przenieść część zapasów agencyjnych w ilości odpowiadającej nie więcej niż 4 dniom średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej do rezerw strategicznych, o których mowa w ustawie o rezerwach strategicznych.

2.  81
 Odtworzone wolumeny, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi przenosi, w drodze decyzji, do zapasów agencyjnych.
3.  82
 Finansowanie odtworzenia wolumenów, o których mowa w ust. 1, odbywa się z:
1)
rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub
2)
środków Funduszu

- 83  na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi.

3a.  84
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi składa wniosek, o którym mowa w ust. 3, kierując się stanem środków finansowych dostępnych w rezerwie celowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz w Funduszu.
4.  85
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych uruchamia środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie gwarantującym odtworzenie zapasów agencyjnych zgodnie z powiadomieniem, o którym mowa w art. 47, lub zaleceniami Komisji Europejskiej, o ile zostały wydane.
5.  86
 Prezes Agencji uruchamia środki, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie gwarantującym odtworzenie zapasów agencyjnych zgodnie z powiadomieniem, o którym mowa w art. 47, lub zaleceniami Komisji Europejskiej, o ile zostały wydane.
79 Art. 48a ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
80 Art. 48a ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 7 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
81 Art. 48a ust. 2 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
82 Art. 48a ust. 3 zmieniony przez art. 7 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
83 Art. 48a ust 3 część wspólna zmieniona przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
84 Art. 48a ust. 3a:

- dodany przez art. 7 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.

- zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.

85 Art. 48a ust. 4 zmieniony przez art. 7 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
86 Art. 48a ust. 5 dodany przez art. 7 pkt 4 lit. e ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.