Art. 47. - [Powiadomienie Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych o obniżeniu ilości zapasów interwencyjnych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  47.  [Powiadomienie Komisji Europejskiej i organizacji międzynarodowych o obniżeniu ilości zapasów interwencyjnych]
1.  76
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych, jeżeli wynika to ze zobowiązań międzynarodowych, o każdym przypadku obniżenia ilości zapasów interwencyjnych, które powoduje zmniejszenie tych zapasów poniżej poziomu określonego w art. 3 ust. 3, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 21e ust. 5.
2. 
Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
oznaczenie daty obniżenia zapasów interwencyjnych;
2)
informacje o:
a)
przyczynie obniżenia zapasów interwencyjnych,
b)
podjętych działaniach mających na celu odtworzenie zapasów interwencyjnych,
c)
przewidywanych zmianach w poziomie zapasów interwencyjnych do dnia ich odtworzenia.
3.  77
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi powiadamia niezwłocznie Komisję Europejską oraz odpowiednie organy organizacji międzynarodowych o wprowadzeniu ograniczeń, o których mowa w art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1.
76 Art. 47 ust. 1 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
77 Art. 47 ust. 3 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.