Art. 46. - [Delegacja ustawowa - organy uprawnione do wydawania upoważnień do zakupu określonej ilości paliw oraz wzory upoważnień] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  46.  75 [Delegacja ustawowa - organy uprawnione do wydawania upoważnień do zakupu określonej ilości paliw oraz wzory upoważnień]

 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi określi, w drodze rozporządzenia:

1)
organy uprawnione do wydawania odbiorcom upoważnień, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1,
2)
wzory upoważnień do:
a)
zakupu określonej ilości paliw, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1,
b)
przeprowadzenia kontroli przestrzegania ograniczeń, o których mowa w art. 44 ust. 1

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności wydawania tych upoważnień.

75 Art. 46 zdanie wstępne zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.