Art. 43. - [Kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  43.  [Kontrola przestrzegania wprowadzonych ograniczeń]
1. 
Przestrzeganie ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 40 i 41 podlega kontroli.
2. 
Organami uprawnionymi do kontroli przestrzegania ograniczeń są:
1)
wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 40;
2)
wojewódzki komendant Policji lub wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w zakresie ograniczeń, o których mowa w art. 41.
3. 
Kontrole, o których mowa w ust. 1, są dokonywane na zasadach określonych w ustawach dotyczących tych organów.
4. 
Koordynatorami działań kontrolnych są wojewodowie.