Art. 4. - [Coroczne obwieszczenia ministra] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  4.  5 [Coroczne obwieszczenia ministra]

 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi corocznie, w terminie do dnia 15 marca, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1)
wielkości:
a)
średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej,
b)
średniego dziennego zużycia krajowego brutto ekwiwalentu ropy naftowej,
c)
średniej dziennej produkcji netto gazu płynnego (LPG),
d)
średniego dziennego przywozu gazu płynnego (LPG)

- w poprzednim roku kalendarzowym, na podstawie danych statystycznych przekazywanych lub zebranych w ramach badań statystyki publicznej określanych corocznie w programach badań statystycznych statystyki publicznej, oraz

2)
wartości współczynników określających gęstość produktów naftowych służących do ich przeliczenia z jednostek objętościowych na jednostki wagowe, stosowanych w danym roku kalendarzowym.
5 Art. 4 zdanie wstępne zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.