Art. 35. - [Decyzja zezwalająca na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub nakazująca sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  35.  [Decyzja zezwalająca na obniżenie ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw lub nakazująca sprzedaż określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw]
1.  63
 Decyzje, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wydaje z urzędu lub na wniosek.
2. 
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. a, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
producent lub handlowiec, obowiązani do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.
3. 
Z wnioskiem o wydanie decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 3 lit. b, może wystąpić:
1)
wojewoda;
2)
podmiot zainteresowany nabyciem paliw, mający szczególne znaczenie dla ochrony życia, zdrowia, bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania państwa lub gospodarki.
4.  64
 Decyzje, o których mowa w art. 34 pkt 2 lit. b i c, minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi wydaje z urzędu.
63 Art. 35 ust. 1 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.
64 Art. 35 ust. 4 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.