Art. 28e. - [Informacje i sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  28e.  48 [Informacje i sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu]

 Prezes Agencji składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki surowcami energetycznymi:

1)
w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale - informację o realizacji planu finansowego Funduszu;
2)
nie później niż do końca marca po zakończeniu roku finansowego - roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu.
48 Art. 28e zdanie wstępne zmienione przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.