Art. 28c. - [Przeznaczenie środków Funduszu] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  28c.  [Przeznaczenie środków Funduszu]
1. 
Środki Funduszu przeznacza się na realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych w szczególności na:
1)
zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne w ilości zapewniającej spełnienie wymogu określonego w art. 21a ust. 1, w tym również na zakup ropy naftowej lub paliw przeznaczonych na zapasy agencyjne na kolejny rok w związku z wynikającym z art. 5 ust. 3 obniżeniem w następnym roku kalendarzowym poziomu zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przez Agencję spełnienia wymogów, o których mowa w art. 21c ust. 2;
2)
magazynowanie zapasów agencyjnych;
3)
wymianę i zamianę zapasów agencyjnych, w tym koszty ich przemieszczania;
4)
ubezpieczenie zapasów agencyjnych;
5)
zlecanie przez Prezesa Agencji, na podstawie umów, wykonywania zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych;
6)
odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich interwencyjnego uwolnienia;
6a) 43
 odtworzenie zapasów agencyjnych w przypadku ich przeniesienia do rezerw strategicznych;
7)
budowę magazynów na potrzeby utrzymywania zapasów agencyjnych przez Agencję;
8)
zwrot nadpłaconych lub nienależnie zapłaconych opłat zapasowych wraz z oprocentowaniem;
9)
zwrot kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20, wraz z oprocentowaniem;
10) 44
 koszty działalności Agencji związane z wykonywaniem zadań w zakresie zapasów interwencyjnych oraz zadań określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
11)
obsługę pożyczek z budżetu państwa wraz z ich spłatą;
12)
koszty przeprowadzenia prób technicznych, o których mowa w art. 29d.
2.  45
 Środki Funduszu mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Prezesa Agencji określonych w art. 43f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
43 Art. 28c ust. 1 pkt 6a dodany przez art. 7 pkt 2 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
44 Art. 28c ust. 1 pkt 10 zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.
45 Art. 28c ust. 2 zmieniony przez art. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1681) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2023 r.