Art. 28b. - [Źródła środków Funduszu] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  28b.  [Źródła środków Funduszu]

Środki Funduszu pochodzą z:

1)
opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b ust. 1;
2)
wpływów związanych z interwencyjnym uwolnieniem zapasów agencyjnych oraz z ich wymianą i zamianą;
3)
odszkodowań z tytułu ubezpieczenia zapasów agencyjnych;
4)
odsetek z tytułu oprocentowania środków Funduszu oraz odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu;
5)
wpływów z kar, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1-5a, 7, 8, 18-18b i 20;
6)
darowizn i zapisów;
7)
pożyczek z budżetu państwa;
8)
wpływów z innych tytułów.