Art. 28a. - [Utworzenie, status, dysponent Funduszu] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  28a.  [Utworzenie, status, dysponent Funduszu]
1. 
Tworzy się Fundusz Zapasów Interwencyjnych, zwany dalej "Funduszem".
2. 
Fundusz jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 i 1273).
3. 
Dysponentem Funduszu jest Prezes Agencji.
4. 
Fundusz:
1)
gromadzi środki na tworzenie i utrzymywanie zapasów agencyjnych;
2)
finansuje realizację zadań Agencji w zakresie zapasów interwencyjnych.