Art. 13. - [Rejestr systemu zapasów interwencyjnych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  13.  [Rejestr systemu zapasów interwencyjnych]
1. 
Tworzy się rejestr systemu zapasów interwencyjnych, zwany dalej "rejestrem".
1a. 
Rejestr składa się z rejestru:
1)
producentów i handlowców;
2)
zapasów interwencyjnych;
3)
zapasów specjalnych.
2. 
Rejestr prowadzi Prezes Agencji.
2a. 
Rejestr prowadzi się w systemie informatycznym.
3. 
Rejestr producentów i handlowców zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie producenta lub handlowca;
2)
niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca;
3)
informacje o zawartych przez producenta lub handlowca umowach o magazynowanie oraz umowach, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 i art. 11a ust. 5;
3a)
numer w rejestrze podmiotów przywożących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest on wymagany;
4)
numer koncesji udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne - w przypadku gdy jest ona wymagana.
3a. 
Rejestr producentów i handlowców w części zawierającej:
1)
oznaczenie producenta lub handlowca oraz dane dotyczące jego adresu siedziby, adresu zakładu głównego i adresu do doręczeń,
2)
wskazanie przedmiotu wykonywanej działalności, z której wynika wpis do rejestru,
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer akcyzowy nadany przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
4)
numer, rodzaj i okres obowiązywania koncesji na produkcję paliw lub obrót paliwami z zagranicą,
5)
numer w rejestrze podmiotów przywożących,
6)
informacje o rodzajach produkowanych lub przywożonych surowców lub paliw,
7)
informacje o wykreśleniu z rejestru

- jest rejestrem jawnym udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

3b. 
Rejestr zapasów interwencyjnych zawiera w szczególności:
1)
wskazanie ilości zapasów interwencyjnych, właścicieli tych zapasów oraz postaci, w której zapasy te są utrzymywane,
2)
oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych

- z wyłączeniem informacji dotyczących zapasów specjalnych.

3c. 
Rejestr zapasów specjalnych zawiera informacje dotyczące zapasów specjalnych oraz zapasów utrzymywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają w tych państwach status zapasów specjalnych w rozumieniu art. 9 dyrektywy Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającej na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9), zwanej dalej "dyrektywą 2009/119/WE", w szczególności:
1)
wskazanie ilości tych zapasów;
2)
państw członkowskich Unii Europejskiej, na rzecz których zapasy są utrzymywane;
3)
produktów naftowych, w których zapasy te są utrzymywane;
4)
oznaczenie miejsc magazynowania tych zapasów.
4. 
Prezes Agencji przekazuje w formie elektronicznej Prezesowi URE, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Prokuratorowi Generalnemu oraz Komendantowi Głównemu Policji wykaz producentów lub handlowców wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu. Wykaz zawiera informacje, o których mowa w ust. 3a.
5.  9
 Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru,
2)
dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z rejestru,
3)
wzory wniosków o dokonanie wpisu do rejestru i o wykreślenie z rejestru,
4)
sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 oraz art. 38 ust. 1

- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości i aktualności danych zawartych w rejestrze, ujednolicenia formy składania wniosków o dokonanie wpisu i o wykreślenie z rejestru oraz biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nadzoru nad systemem zapasów i możliwość udostępniania danych zawartych w rejestrze zainteresowanym podmiotom.

6. 
Dane jednostkowe zawarte w rejestrze, z wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 3a, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być udostępnione jedynie na żądanie organów władzy publicznej dla celów prowadzonych przez nie postępowań lub innym organom, w tym organizacjom międzynarodowym, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy, umowy międzynarodowej albo przepisów Unii Europejskiej.
7. 
Dokumenty stanowiące podstawę wpisów w rejestrach przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat od dnia dokonania wpisu.
8. 
Do dnia 25 lutego każdego roku Prezes Agencji przesyła Komisji Europejskiej skrócony odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, zawierający wskazanie ilości zapasów interwencyjnych i postaci, w których są one utrzymywane - według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.
9. 
Na wniosek Komisji Europejskiej Prezes Agencji przesyła jej pełny odpis rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, lub rejestru, o którym mowa w ust. 1a pkt 3, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku. Odpis nie obejmuje oznaczenia miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych.
10. 
Informacje zawierające oznaczenie miejsc magazynowania zapasów interwencyjnych, o których mowa w ust. 3b pkt 2, udostępnia się osobom upoważnionym przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b.
11. 
Osoby upoważnione przez Komisję Europejską do przeprowadzenia przeglądu, o którym mowa w art. 29b, mają prawo wglądu do rejestru.
9 Art. 13 ust. 5 zmieniony przez art. 22 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U.2024.834) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2024 r.