Art. 12. - [Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; obowiązek ubezpieczenia zapasów obowiązkowych] - Zapasy ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1650 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 29 czerwca 2029 r.
Art.  12.  [Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw; obowiązek ubezpieczenia zapasów obowiązkowych]
1. 
Koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw ponoszą producenci oraz handlowcy; koszty te są zaliczane do kosztów ich działalności.
2. 
Producenci oraz handlowcy lub przedsiębiorcy utrzymujący zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw na rzecz producentów lub handlowców, stosownie do art. 11, są obowiązani ubezpieczyć zapasy obowiązkowe ropy naftowej lub paliw od ognia i innych zdarzeń losowych.