Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.34.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

USTAWA
z dnia 22 maja 1958 r.
o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo.

(uchylone).

W kodeksie karnym wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 240:
a)
wyrazy "wynikła śmierć lub" zastępuje się wyrazem "wynikło",
b)
dotychczasową treść art. 240 oznacza się jako § 1,
c)
dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu człowieka, jeżeli stąd wynikła śmierć, podlega karze więzienia do lat 10.";

2)
w art. 241 wyrazy "do lat 2" zastępuje się wyrazami "do lat 5".

(uchylony).

W prawie o wykroczeniach wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 29 wyrazy "karze grzywny do 37 złotych 50 gr" zastępuje się wyrazami "karze aresztu do 1 miesiąca lub grzywny do 1.000 złotych";
2)
w art. 30 wyrazy "podlega karze aresztu do tygodnia lub grzywny do 375 złotych" zastępuje się wyrazami "podlega karze aresztu do 3 miesięcy lub grzywny do 4.500 złotych";
3)
w art. 31 wyrazy "podlega karze aresztu do dwóch tygodni lub grzywny do 150 złotych" zastępuje się wyrazami "podlega karze aresztu do 2 miesięcy lub grzywny do 3.000 złotych".

W ustawie z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. z 1951 r. Nr 66, poz. 454) po art. 53 dodaje się nowy art. 531 w brzmieniu:

"Art. 531. § 1. W sprawach o wykroczenia określone w art. 28-31 prawa o wykroczeniach oraz w art. 14 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu orzekają kolegia przy prezydiach rad narodowych dzielnicowych, powiatowych i miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie.

§ 2. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy, z tym że:

1) kolegia mogą wymierzać również karę aresztu, natomiast kary pracy poprawczej nie wymierza się;

2) obrońcą może być osoba upoważniona do występowania przed sądem na podstawie przepisów prawa o ustroju adwokatury;

3) wymierzoną grzywnę zamienia się, w razie nieściągalności, na areszt zastępczy na zasadach określonych w art. 10 prawa o wykroczeniach;

4) od orzeczenia nie służy odwołanie do kolegium przy prezydium rady narodowej bezpośrednio wyższego stopnia, lecz ukarany, prokurator, organ Milicji Obywatelskiej albo organ, który złożył zawiadomienie, mogą zwrócić się do kolegium, które wydało orzeczenie, z żądaniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego; art. 500-509 kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio;

5) prawomocne orzeczenie kolegium skazujące na karę aresztu wykonują organy administracji więziennej; przepisy kodeksu postępowania karnego o wykonaniu kary pozbawienia wolności stosuje się odpowiednio;

6) nie można wszcząć postępowania karnego, jeżeli od popełnienia czynu upłynął rok; nie można wydać orzeczenia skazującego, jeżeli od popełnienia czynu upłynęło lat 3; nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia albo od przerwania kary upłynęło lat 3 (przedawnienie kary nie biegnie w okresie jej odroczenia);

7) orzeczenie skazujące uważa się za niebyłe po upływie lat 3 od wykonania, darowania lub przedawnienia kary."

W sprawach o przestępstwa i wykroczenia o charakterze chuligańskim sąd może zarządzić ogłoszenie na koszt skazanego w prasie lub w inny sposób sentencji prawomocnego orzeczenia, a ewentualnie też uzasadnienia tego orzeczenia w całości lub w części.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1-4 uchylone przez art. VII pkt 15 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.69.13.95) z dniem 1 stycznia 1970 r.
2 Art. 6 uchylony przez art. III pkt 14 lit. c) ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U.69.13.97) z dniem 1 stycznia 1970 r.