Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  56.  [Wniosek o przyznanie świadczeń; decyzja ustalająca prawo do świadczeń]
1.  Świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.
2.  Prawo do świadczeń ustala organ rentowy w formie decyzji.
3.  Od decyzji organu rentowego przysługują osobie zainteresowanej środki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
4.  Do postępowania w sprawie ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń stosuje się przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewidziane w tych przepisach obowiązki zakładów pracy ciążą na właściwych jednostkach wojskowych w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.