Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.203 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2020 r.
Art.  41.  [Dodatkowe uprawnienia przysługujące inwalidom wojskowym]

Inwalidom wojskowym przysługują uprawnienia określone w art. 13-18 oraz 21-23c.