Art. 2. - [Świadczenia z tytułu zaopatrzenia] - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1790 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r.
Art.  2.  [Świadczenia z tytułu zaopatrzenia]

Zaopatrzenie obejmuje:

1)
świadczenia pieniężne:
a)
rentę inwalidzką 1  ,
b)
rentę rodzinną,
c)
dodatki do rent,
d)
zasiłek pogrzebowy;
2)
świadczenia w naturze:
a)
świadczenia lecznicze i położnicze,
b)
protezowanie,
c)
przysposobienie zawodowe,
d)
pobyt w domu rencistów;
3)
inne uprawnienia i przywileje.
1 Obecnie renta z tytułu niezdolności do pracy, na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz.U.2002.1515), która weszła w życie z dniem 15 listopada 2002 r.