Rozdział 3 - Renta rodzinna. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  3.

Renta rodzinna.

1. 8
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po żołnierzu, który:
1)
w chwili śmierci pobierał rentę inwalidzką określoną w ustawie albo
2)
nie pobierał renty lecz zmarł:
a)
w czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub
b)
w ciągu 1 roku po zwolnieniu z tej służby, jeżeli śmierć jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania czynnej służby wojskowej; przepis art. 10 ust. 5 stosuje się odpowiednio,
3)
zaginął na terenie działań wojennych; zaginięcie stwierdzają właściwe organy wojskowe w trybie określonym przez Ministra Obrony Narodowej.
2.
Członkami rodziny uprawnionymi do renty rodzinnej są: dzieci, wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice, o których mowa w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, jeżeli odpowiadają warunkom określonym w tych przepisach.
3. 9
Rentę rodzinną dla rodziny żołnierza zaginionego wymierza się w wysokości i na zasadach przewidzianych dla rodziny po żołnierzu zmarłym. Prawo do tej renty wygasa z upływem terminu, w którym najwcześniej mogło nastąpić uznanie żołnierza za zmarłego.

Wszystkim członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna.

1.
Wysokość renty rodzinnej po żołnierzu (inwalidzie), który zmarł wskutek wypadku lub choroby, określonych w art. 11, wynosi miesięcznie:
1)
60% kwoty, jaka przysługiwałaby zmarłemu tytułem renty, gdyby został zaliczony do II grupy inwalidów - jeżeli uprawniona do renty jest jedna osoba,
2)
75% kwoty określonej w pkt 1, jeżeli uprawnione do renty są dwie osoby,
3)
85% kwoty określonej w pkt 1, jeżeli uprawnione do renty są trzy lub więcej osób.
2.
Kwota renty, określonej w ust. 1, wraz z dodatkami, z wyjątkiem dodatków rodzinnych oraz dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów, nie może przekraczać podstawy wymiaru, zmniejszonej o kwoty podatku od wynagrodzeń i składki na fundusz emerytalny w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2. Nie dotyczy to kwot najniższych rent (art. 9 ust. 1).
3. 10
(skreślony).
1.
Wysokość renty rodzinnej po żołnierzu (inwalidzie), którego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, wynosi miesięcznie:
Liczba członków rodziny uprawnionych do rentyProcent podstawy wymiaru
do 1.500 złod nadwyżki ponad 1.500 zł do 2.000 złod nadwyżki ponad 2.000 zł
jeden453020
dwóch50
trzech i więcej60
2.
Renta rodzinna obliczona według przepisu ust. 1 wzrasta o 0,4% podstawy wymiaru za każdy pełny rok ponad 5 lat okresu zatrudnienia żywiciela w Polsce Ludowej, ustalonego zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, nie więcej jednak niż za 20 lat.
3.
Rentę rodzinną obliczoną według przepisu ust. 1 i 2 zwiększa się o 10%, nie mniej jednak niż o 120 zł, jeżeli śmierć żołnierza lub inwalidy nastąpiła w związku ze służbą wojskową i nie przysługuje renta rodzinna w wysokości określonej w art. 18.
4.
Jeżeli uprawnionymi do renty rodzinnej (ust. 1-3) są sieroty zupełne, przypadającą na nie część renty zwiększa się o 10% podstawy jej wymiaru.
5.
Do renty rodzinnej obliczonej w myśl ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 4.

Prawo do renty rodzinnej określonej w art. 18 i 19 ulega zawieszeniu w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.

8 Art. 16 ust. 1 zmieniony przez art. 86 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.
9 Art. 16 ust. 3 dodany przez art. 86 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.
10 Art. 18 ust. 3 skreślony przez art. 86 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.