Rozdział 11 - Postępowanie. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  11.

Postępowanie.

1.
Prawo do świadczeń ustalają i świadczenia wypłacają właściwe do spraw rent organy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2.
Świadczenia przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.
3.
Prawo do świadczeń ustala organ rentowy (ust. 1) w formie decyzji.
4.
Od decyzji organu rentowego (ust. 1) przysługują osobie zainteresowanej środki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
5.
Postępowanie w sprawie ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń oraz terminy ich płatności określają przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, z tym że przewidziane w tych przepisach obowiązki zakładów pracy lub rad zakładowych ciążą na właściwych jednostkach wojskowych w zakresie określonym przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.