Rozdział 10 - Powstanie, ustanie i zmiany w prawie do świadczeń lub ich wysokości oraz zasady wypłaty świadczeń. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

Rozdział  10.

Powstanie, ustanie i zmiany w prawie do świadczeń lub ich wysokości oraz zasady wypłaty świadczeń.

1.
Prawo do świadczeń powstaje z dniem spełnienia się wszystkich warunków wymaganych przez ustawę do uzyskania tego prawa.
2.
Dla żołnierza, który stał się inwalidą, prawo do renty inwalidzkiej powstaje z dniem zwolnienia ze służby wojskowej. W przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie może być na wniosek dowódcy okręgu wojskowego (równorzędnego) przyznane żołnierzowi prawo do renty jeszcze przed dniem zwolnienia go ze służby.

W razie zbiegu u jednej osoby prawa do dwóch lub więcej rent stosuje się odpowiednio przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.

Prawa do świadczeń nie nabywa, a nabyte traci osoba, która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające powstanie prawa do świadczeń lub ich zwiększenie.

Prawo do świadczeń ustaje:

1)
gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania świadczeń,
2)
gdy osoba pobierająca świadczenia uzależnione od inwalidztwa mimo wezwania organu rentowego nie poddała się badaniu lekarskiemu bez uzasadnionej przyczyny,
3)
ze śmiercią osoby uprawnionej.