Art. 30. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  30.
1.
Osoby pobierające renty inwalidzkie lub rodzinne mogą być na swój wniosek umieszczone w domu rencistów lub w innym zakładzie pomocy społecznej. Na pokrycie kosztów utrzymania w tych domach i zakładach można potrącić najwyżej 80% renty.
2.
Potrąceń na pokrycie kosztów utrzymania (ust. 1) można dokonywać również w razie pobytu:
1)
powyżej 6 miesięcy w zamkniętych zakładach społecznych służby zdrowia - najwyżej jednak 80% renty,
2)
w zakładzie szkolenia inwalidów - najwyżej jednak 50% renty.
3.
Zasady dokonywania potrąceń, o których mowa w ust. 1 i 2, określa w drodze rozporządzenia Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej uwzględniając stan rodzinny osób pobierających renty.