Art. 27. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  27.
1.
Inwalidom przysługuje prawo do świadczeń leczniczych i położniczych zakładów społecznych służby zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.
2.
Inwalidzi otrzymują bezpłatnie niezbędne protezy, aparaty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz leki i środki opatrunkowe.
3.
Członkom rodziny inwalidy przysługuje prawo do świadczeń leczniczych i położniczych w zakresie przewidzianym dla członków rodziny pracowników.
4.
Osobom, które doznały uszkodzenia zdrowia w związku ze służbą wojskową, przysługuje prawo do pomocy leczniczej zakładów społecznych służby zdrowia oraz do zaopatrzenia w protezy, aparaty ortopedyczne i środki pomocnicze dla leczenia następstw tych uszkodzeń, chociażby nie miały prawa do renty inwalidzkiej.
5.
Osoby pobierające rentę rodzinną mają prawo do świadczeń leczniczych i położniczych w zakresie i na warunkach przewidzianych dla członków rodziny pracowników.
6.
Szczegółowy zakres, zasady i tryb udzielania świadczeń określonych w ust. 1-5 ustala w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.