Art. 20. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  20.

Prawo do renty rodzinnej określonej w art. 18 i 19 ulega zawieszeniu w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym.