Art. 19. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  19.
1.
Wysokość renty rodzinnej po żołnierzu (inwalidzie), którego śmierć nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, wynosi miesięcznie:
Liczba członków rodziny uprawnionych do rentyProcent podstawy wymiaru
do 1.500 złod nadwyżki ponad 1.500 zł do 2.000 złod nadwyżki ponad 2.000 zł
jeden453020
dwóch50
trzech i więcej60
2.
Renta rodzinna obliczona według przepisu ust. 1 wzrasta o 0,4% podstawy wymiaru za każdy pełny rok ponad 5 lat okresu zatrudnienia żywiciela w Polsce Ludowej, ustalonego zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, nie więcej jednak niż za 20 lat.
3.
Rentę rodzinną obliczoną według przepisu ust. 1 i 2 zwiększa się o 10%, nie mniej jednak niż o 120 zł, jeżeli śmierć żołnierza lub inwalidy nastąpiła w związku ze służbą wojskową i nie przysługuje renta rodzinna w wysokości określonej w art. 18.
4.
Jeżeli uprawnionymi do renty rodzinnej (ust. 1-3) są sieroty zupełne, przypadającą na nie część renty zwiększa się o 10% podstawy jej wymiaru.
5.
Do renty rodzinnej obliczonej w myśl ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepis art. 12 ust. 4.