Art. 18. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  18.
1.
Wysokość renty rodzinnej po żołnierzu (inwalidzie), który zmarł wskutek wypadku lub choroby, określonych w art. 11, wynosi miesięcznie:
1)
60% kwoty, jaka przysługiwałaby zmarłemu tytułem renty, gdyby został zaliczony do II grupy inwalidów - jeżeli uprawniona do renty jest jedna osoba,
2)
75% kwoty określonej w pkt 1, jeżeli uprawnione do renty są dwie osoby,
3)
85% kwoty określonej w pkt 1, jeżeli uprawnione do renty są trzy lub więcej osób.
2.
Kwota renty, określonej w ust. 1, wraz z dodatkami, z wyjątkiem dodatków rodzinnych oraz dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów, nie może przekraczać podstawy wymiaru, zmniejszonej o kwoty podatku od wynagrodzeń i składki na fundusz emerytalny w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2. Nie dotyczy to kwot najniższych rent (art. 9 ust. 1).
3. 10
(skreślony).
10 Art. 18 ust. 3 skreślony przez art. 86 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.