Art. 10. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.3.11

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  10.
1. 4
Renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi, który stał się inwalidą:
1)
w czasie odbywania czynnej służby wojskowej lub
2)
w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli inwalidztwo jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, albo
3)
w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej, jeżeli inwalidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej.
2.
Żołnierze zwolnieni ze służby wojskowej z powodu czasowej niezdolności do tej służby, którzy nie mają prawa do zasiłku chorobowego lub do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, mają prawo do renty określonej w niniejszej ustawie na czas trwania ich niezdolności do wykonywania zatrudnienia, jeżeli zostaną zaliczeni do jednej z grup inwalidów.
3.
Żołnierzom zwolnionym z czynnej służby wojskowej podczas pierwszych 6 tygodni jej odbywania z powodu choroby, która powstała niewątpliwie przed stawieniem się żołnierza do służby wojskowej i nie uległa pogorszeniu wskutek tej służby, nie przysługuje zaopatrzenie określone w niniejszej ustawie. Żołnierze ci otrzymują zaopatrzenie określone w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, jeżeli w myśl tych przepisów mają warunki do przyznania tego zaopatrzenia.
4. 5
W razie ustania prawa do renty inwalidzkiej z powodu braku inwalidztwa, prawo do tej renty powstaje ponownie, jeżeli ponowne inwalidztwo powstało wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w związku z kalectwem lub chorobą, które uzasadniały poprzednio prawo do renty.
5. 6
(skreślony).
4 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 86 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.
5 Art. 10 ust. 4 zmieniony przez art. 86 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.
6 Art. 10 ust. 5 skreślony przez art. 86 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz.U.72.53.341) z dniem 1 stycznia 1973 r.