Art. 17. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.23.98 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1967 r.
Art.  17.
1.
Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, gdy powstało wskutek:
1)
zranienia, kontuzji lub innych obrażeń doznanych w walce z wrogiem albo wskutek wypadku, któremu żołnierz uległ podczas lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
2)
zachorowania na froncie lub w związku z przebywaniem na froncie,
3)
chorób zakaźnych panujących w miejscu służbowego pobytu żołnierza,
4)
chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo wskutek istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku z tymi właściwościami lub warunkami służby.
2.
Za pozostające w związku ze służbą wojskową uważa się również wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania czynności służbowych.
3.
Minister Obrony Narodowej ustali listę chorób określonych w ust. 1 pkt 4.
4.
Związek niezdolności do pracy ze służbą wojskową ustalają wojskowe komisje lekarskie na zasadach i w trybie określonych przez Ministra Obrony Narodowej.