Art. 25. - Zaopatrzenie inwalidów wojennych i ich rodzin oraz zaopatrzenie rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1931 r.
Art.  25. 12

Prawo do pobierania renty gaśnie:

1)
w razie śmierci,
2)
gdy osoba, pobierająca rentę została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym:
a)
na karę śmierci, na karę więzienia lub ciężkiego więzienia powyżej jednego roku;

w województwach poznańskiem, pomorskiem i w górnośląskiej części województwa śląskiego skazanie na karę więzienia w wymiarze wyżej określonym pociąga za sobą zgaśniecie prawa do pobierania renty tylko w razie orzeczenia utraty obywatelskich praw honorowych,

b)
bez względu na wysokość i rodzaj kary, za przestępstwo przeciwpaństwowe.

W wypadku zgaśnięcia prawa pobierania renty z powodów przewidzianych w punkcie 2 lit. a) niniejszego artykułu otrzymuje niewinna rodzina inwalidy wojennego zaopatrzenie w myśl odpowiedniego stosowania zasad art. 14, 17, 20 i 21 niniejszej ustawy.

12 Art. 25 zmieniony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 7 października 1927 r. (Dz.U.27.89.798) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 października 1927 r.