[Podstawa wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej] - Art. 5. - Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. - Dz.U.2022.520 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Podstawa wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej] - Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.520 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  5.  [Podstawa wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej]
1. 
Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne żołnierzowi zawodowemu w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 32b.
1a. 
Świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej, o której mowa w ust. 1.
2. 
Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej w przypadku żołnierzy, którzy nie otrzymują uposażenia, o którym mowa w ust. 1, albo otrzymują je w niepełnej wysokości, stanowi pełna kwota uposażenia należnego żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem zmian mających wpływ na prawo do uposażenia lub jego wysokości powstałych w okresie, w którym żołnierz nie otrzymywał uposażenia lub otrzymywał je w niepełnej wysokości.
3. 
Jeżeli w okresie między zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury i renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tych świadczeń uwzględnia się wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.