Art. 2. - [Rodzaje świadczeń] - Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2024 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  2.  [Rodzaje świadczeń]

W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:

1)
świadczenia pieniężne:
a)
emerytura wojskowa,
b)
wojskowa renta inwalidzka,
c)
wojskowa renta rodzinna,
d)
dodatki do emerytury lub renty,
e)
zasiłek pogrzebowy;
2)
inne świadczenia i uprawnienia:
a) 1
świadczenia lecznicze,
b)
świadczenia socjalne,
c)
prawo do umieszczenia w domu emeryta wojskowego.
1 Utracił moc, zgodnie z art. 170 pkt 26 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.1997.28.153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tą ustawą.