Art. 18. - [Maksymalna i minimalna kwota emerytury wojskowej] - Zaopatrzenie emerytalne żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2528 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2023 r. do: 28 września 2023 r.
Art.  18.  [Maksymalna i minimalna kwota emerytury wojskowej]
1. 
Kwota emerytury bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może przekraczać 75% podstawy wymiaru emerytury.
2. 
Kwota emerytury lub renty bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 25, nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury lub renty, z uwzględnieniem ust. 3.
3. 
W przypadku gdy suma emerytury obliczonej na podstawie art. 15a i emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę wojskową podwyższa się w taki sposób, aby suma tych emerytur nie była niższa od kwoty najniższej emerytury.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do renty rodzinnej.