Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.288 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  5.  [Podstawa wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej]
1.  Podstawę wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej stanowi uposażenie należne funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku, z zastrzeżeniem ust. 2-4 i art. 33b.
1a.  2  Podstawę wymiaru emerytury funkcjonariusza Służby Celnej lub funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej stanowi średnie uposażenie należne funkcjonariuszowi przez okres kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza. Przepisy art. 18f ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
2.  Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej w służbie kandydackiej stanowi odpowiednie uposażenie zasadnicze przewidziane dla najniższego stanowiska służbowego wraz z dodatkiem za posiadany stopień, z miesiąca, w którym nastąpiło zwolnienie funkcjonariusza ze służby.
3.  Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby funkcjonariusza a ustaleniem prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, podstawę wymiaru tych świadczeń podwyższa się wskaźnikami wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w tym okresie.
4.  3  Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej nie uwzględnia się zmniejszenia wysokości uposażenia, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym.
2 Art. 5 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1635) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2019 r.
3 Art. 5 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1635) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2019 r.