Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.288 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  43.  [Zbieg praw do emerytury i renty]

W razie zbiegu prawa do emerytury i renty przewidzianej w ustawie, osobie uprawnionej wypłaca się świadczenie wyższe lub przez nią wybrane.