Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.288 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2019 r. do: 13 kwietnia 2020 r.
Art.  22.  [Wysokość renty inwalidzkiej]
1.  Renta inwalidzka wynosi dla inwalidów zaliczonych do:
1) I grupy - 80%,
2) II grupy - 70%,
3) III grupy - 40%

- podstawy wymiaru bez uwzględnienia dodatków, o których mowa w art. 18 ust. 1.

2.  Rentę inwalidzką zwiększa się o 10% podstawy wymiaru inwalidom, których inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.