Art. 6. - [Waloryzacja świadczeń] - Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1626 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  6.  [Waloryzacja świadczeń]

Emerytury i renty oraz podstawy ich wymiaru podlegają waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że:

1)
waloryzacja, o której mowa w art. 88 tej ustawy, obejmuje emerytury i renty osób:
a)
którym prawo do świadczenia ustalono przed dniem 1 marca,
b)
które nabyły prawo do renty rodzinnej po funkcjonariuszach zmarłych nie później niż w ostatnim dniu lutego.
2)
(uchylony).