Art. 2. - [Rodzaje świadczeń] - Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1280 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 września 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  2.  [Rodzaje świadczeń]
1. 
W ramach zaopatrzenia emerytalnego przysługują na zasadach określonych w ustawie:
1)
świadczenia pieniężne:
a)
emerytura policyjna,
b)
policyjna renta inwalidzka,
c)
policyjna renta rodzinna,
d)
dodatki do emerytury lub renty,
e)
zasiłek pogrzebowy;
2)
inne świadczenia i uprawnienia:
a) 2
  świadczenia lecznicze,
b)
świadczenia socjalne,
c)
prawo do lokalu mieszkalnego albo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie przysługują funkcjonariuszom Straży Marszałkowskiej, funkcjonariuszom Służby Celnej lub funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej.
2 Utracił moc, zgodnie z art. 170 pkt 27 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U.1997.28.153), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r., w zakresie uregulowanym tą ustawą.