Art. 18b. - [Wymagane okresy służby] - Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1626 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2024 r.
Art.  18b.  [Wymagane okresy służby]
1. 
Emerytura przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada co najmniej 25 lat służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub Służbie Więziennej.
2. 
Jako równorzędne ze służbą, o której mowa w ust. 1, traktuje się okresy:
1)
służby w Biurze Ochrony Rządu;
2)
służby wojskowej uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej;
3)
zatrudnienia w Straży Marszałkowskiej na stanowiskach pracy: strażnik, strażnik specjalista do spraw logistyki, strażnik specjalista do spraw planowania i organizacji, strażnik specjalista do spraw zabezpieczenia technicznego, strażak, strażak specjalista do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego, komendant Straży Marszałkowskiej i zastępca komendanta Straży Marszałkowskiej;
4)
zatrudnienia:
a)
w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1 i 2 oraz art. 36,
b)
jako inspektorzy prowadzący czynności dochodzeniowo-śledcze, o których mowa w art. 38 ust. 4 i 5 - ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
3. 
Do wysługi emerytalnej zalicza się również okresy, o których mowa w art. 16 ust. 2.