[Wysokość emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r.] - Art. 15a. - Zaopatrzenie emerytalne... - Dz.U.2020.723 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Wysokość emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r.] - Zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.723 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r. do: 9 czerwca 2022 r.
Art.  15a.  [Wysokość emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych do służby po 1 stycznia 1999 r.]

Emerytura dla funkcjonariusza, który został przyjęty do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., wynosi 40% podstawy jej wymiaru za 15 lat służby i wzrasta na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.