Art. 8. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  8.
1. 5
Urządzenia do zaopatrywania ludności w wodę wymienione w art. 2 powinny być dostatecznie zabezpieczone przed wszelkim zanieczyszczeniem.
2.
Tereny, na których znajdują się ujęcia wody, oraz tereny wodonośne dla wodociągów zasilanych wodą podziemną powinny być zabezpieczone od wszelkich zanieczyszczeń mogących wpływać w sposób szkodliwy dla zdrowia na fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne właściwości wody.
3.
Jeżeli w tej samej miejscowości są poza urządzeniami służącymi do dostarczania wody ludności jeszcze inne urządzenia wodne, należy je zabezpieczyć, aby woda z tych urządzeń nie przedostawała się do komunalnych urządzeń wodociągowych.
4.
Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Ministrami: Żeglugi i Gospodarki Wodnej, Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Zdrowia określi w drodze rozporządzenia szczegółowe warunki, którym powinny odpowiadać urządzenia do zaopatrywania ludności w wodę.
5 Art. 8 ust. 1 zmieniony przez art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę (Dz.U.65.51.314) z dniem 16 marca 1966 r.