Art. 6. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  6.
1.
Budowa urządzeń do zaopatrywania w wodę jednostek gospodarczych dla celów wytwórczych (przemysłowych, rolniczych) i innych należy do tych jednostek z zachowaniem przepisów art. 3.
2.
Jednostki gospodarki uspołecznionej, które zamierzają pobierać dla celów wytwórczych (przemysłowych i rolniczych) i innych wodę z komunalnych urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę, uczestniczą w kosztach budowy (rozbudowy, odbudowy) tych urządzeń w stosunku do ilości wody, niezbędnej na pokrycie ich potrzeb.
3.
Jednostki gospodarcze, które mają możliwość uzyskania ze swoich urządzeń nadwyżek wody nadających się do zaopatrzenia ludności, a zbędnych dla własnych celów wytwórczych, mogą być zobowiązane przez organy gospodarki komunalnej prezydiów rad narodowych do odstąpienia tych nadwyżek na cele zaopatrywania ludności - za zwrotem kosztów własnych produkcji pobranej wody.
4.
Obowiązek określony w ust. 3 może być nałożony w szczególności w przypadku awarii urządzeń komunalnych do zaopatrywania ludności w wodę.
5.
Rada Ministrów określa zasady i tryb ustalania wysokości udziału w kosztach z tytułu uczestnictwa jednostek gospodarki uspołecznionej w budowie (rozbudowie, odbudowie) urządzeń komunalnych wymienionych w ust. 2.