Art. 3. - Zaopatrywanie ludności w wodę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.11.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 1966 r.
Art.  3.
1. 2
Budowa (rozbudowa, odbudowa) urządzeń wymienionych w art. 2 odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowego i racjonalnego gospodarowania zasobami wód.
2.
Projekty budowy urządzeń do zaopatrywania ludności w wodę (ujęcia, zbiorniki, urządzenia wodociągów, sieć) powinny być sporządzane w oparciu o ustalone dla danego regionu plany gospodarki wodnej oraz o plany zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tych planów - w oparciu o wytyczne do nich.
3.
Jeżeli urządzenia budowane na terenie działania jednej rady narodowej mają zgodnie z zatwierdzonymi projektami zaopatrywać w wodę ludność zamieszkałą na terenie działania sąsiednich rad narodowych - zainteresowane prezydia rad narodowych uzgadniają swój udział w kosztach inwestycji i eksploatacji urządzeń.
2 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1965 r. o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę (Dz.U.65.51.314) z dniem 16 marca 1966 r.