Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.27.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 28 marca 1949 r.
w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Na podstawie art. 2, 5 i 6 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217), art. 2 dekretu z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 360) oraz art. 15, 16 i 21 ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 43) zarządzam, co następuje:
Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie na prowadzenie handlu hurtowego zwierzętami rzeźnymi, mięsem, tłuszczem i przetworami mięsnymi oraz przetwórcze przedsiębiorstwa przemysłowe branży mięsnej powołuje się do współdziałania w akcji zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.
Celem wykonania zadania określonego w § 1, przedsiębiorstwa wymienione w tymże paragrafie zobowiązuje się do:
1)
dokonywania na zlecenie Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Handlu Wewnętrznego skupu i zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczów i przetworów mięsnych;
2)
odstępowania na rzecz Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Handlu Wewnętrznego części lub całości posiadanych przez nie zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych;
3)
składania przedsiębiorstwu lub instytucji wskazanej przez Ministra Handlu Wewnętrznego okresowych sprawozdań ze swej działalności w handlu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych;
4)
ujawniania właściwej władzy lub przedsiębiorstwu albo instytucji powołanej do kontroli warunków dokonywania skupu, zakupu, sprzedaży i przetwórstwa;
5)
poddania klasyfikowaniu zwierząt rzeźnych i mięsa według norm ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego;
6)
stawiania do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności środków przewozowych oraz urządzeń technicznych.
Kontrolę wykonywania obowiązków wyszczególnionych w § 2 wykonuje Minister Handlu Wewnętrznego, który może zlecić wykonywanie kontroli przedsiębiorstwu lub instytucji przez siebie wskazanej.
Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej przysługują uprawnienia władz wynikające z § 2.

Zleca się Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej ustalanie każdorazowo zakresu obowiązków wynikających z przepisu § 2 oraz wykonywanie kontroli obowiązków wyszczególnionych w tymże paragrafie.

Dokonywany w celu odsprzedaży lub przetwórstwa zakup zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych może być ograniczony zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego przez określenie, na jakim terenie lub w jakich przedsiębiorstwach oraz w jakiej ilości zakup ten może być dokonywany.
Przewóz zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych może być zarządzeniem Ministra Handlu Wewnętrznego uzależniony od uprzedniego zezwolenia. Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego określi właściwość władz lub przedsiębiorstw powołanych do udzielania zezwoleń, tryb i warunki ich udzielania oraz ilość zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczów i przetworów mięsnych dopuszczoną do przewozu bez zezwolenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 listopada 1948 r. w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 1, poz. 3).