Zaopatrywanie ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 listopada 1948 r.
w sprawie zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcze i przetwory mięsne.

Na podstawie art. 2, 5 i 6 dekretu z dnia 27 czerwca 1946 r. o reglamentowanym zaopatrywaniu ludności w przedmioty powszedniego użytku (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 217) oraz art. 2 dekretu z dnia 29 września 1948 r. o zniesieniu urzędu Ministra Aprowizacji (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 360) zarządzam, co następuje:
Przedsiębiorstwa posiadające zezwolenia na prowadzenie handlu hurtowego zwierzętami rzeźnymi, mięsem, tłuszczem i przetworami mięsnymi oraz przetwórcze przedsiębiorstwa przemysłowe branży mięsnej powołuje się do współdziałania w akcji zaopatrywania ludności w mięso, tłuszcz i przetwory mięsne.
Celem wykonania zadania określonego w § 1 przedsiębiorstwa wymienione w tymże paragrafie zobowiązuje się do:
1)
dokonywania na zlecenie Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu skupu i zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczów i przetworów mięsnych,
2)
odstępowania na rzecz Państwa lub przedsiębiorstwa albo instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu części lub całości posiadanych przez nie zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych,
3)
składania przedsiębiorstwu lub instytucji wskazanej przez Ministra Przemysłu i Handlu okresowych sprawozdań ze swej działalności w handlu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych,
4)
ujawniania właściwej władzy lub przedsiębiorstwu albo instytucji powołanej do kontroli warunków dokonywania skupu, zakupu, sprzedaży i przetwórstwa,
5)
poddawania klasyfikowaniu zwierząt rzeźnych i mięsa według norm ustalonych przez Ministra Przemysłu i Handlu,
6)
stawiania do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności środków przewozowych oraz urządzeń technicznych.
Kontrolę wykonywania obowiązków wyszczególnionych w § 2 wykonuje Minister Przemysłu i Handlu, który może zlecić wykonywanie kontroli przedsiębiorstwu lub instytucji przez siebie wskazanej.
Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej przysługują uprawnienia władz wynikające z § 2.

Zleca się Centrali Mięsnej Centrali Spółdzielczo-Państwowej ustalenie każdorazowo zakresu obowiązków wynikających z przepisu § 2 oraz wykonywanie kontroli obowiązków wyszczególnionych w tymże paragrafie.

Minister Przemysłu i Handlu może w drodze zarządzenia ograniczyć zakup dokonywany przez osoby mające uprawnienia do wykonywania rzemiosła wędliniarsko-rzeźnickiego i wyrębu mięsa, wyrobu konserw mięsnych, zakupu zwierząt rzeźnych, mięsa, tłuszczu i przetworów mięsnych na potrzeby własnych warsztatów rzemieślniczych - przez określenie, na jakim terenie lub w jakich przedsiębiorstwach oraz w jakiej ilości zakup ten może być dokonywany.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.