Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.31.188

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 15 marca 1921 r.
w sprawie zaokrąglenia należności, pobieranych według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego przez Sejm ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministrami Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz b. Dzielnicy Pruskiej zarządzam co następuje:
Począwszy od dnia 1 kwietnia 1921 r. należy zaokrąglać należności, przypadające według taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej (Dz. U. № 40 z 1920 r., poz. 242 i 243, wraz z późniejszemi uzupełnieniami, w sposób poniżej przytoczony:

1. Ceny pełnych biletów klasy II i III na przejazdy jednorazowe pociągami osobowemi i mieszanemi na odległość do 50 km. włącznie, a klasy IV na odległość do 95 km. włącznie, oraz pełnych biletów dodatkowych klasy II i III na pociągi pośpieszne na odległość do 50 km. włącznie, zaokrągla się do najbliższych pełnych marek parzystych wzwyż, nawet, jeżeli ceny pierwotne wynoszą marki pełne, ale nieparzyste.

Ceny odnośnych półbiletów (dla dzieci i t. p.) wynoszą połowę arytmetyczną zaokrąglonych według zasady powyższej cen biletów pełnych.

2. Ceny wszelkich innych biletów i wszelkie inne opłaty z taryfy osobowej i bagażowej oraz towarowej zaokrągla się, do najbliższych pełnych marek parzystych lub nieparzystych wzwyż, o ile należność, przypadająca z każdego poszczególnego dokumentu, nie wynosi już pełnych marek.

* Od dnia 1 czerwca 1921 r. niniejsze rozporządzenie ma być stosowane również na kolejach wąskotorowych państwowych lub znajdujących się pod zarządem państwowym oraz na następujących kolejach wąskotorowych prywatnych: 1. Akcyjnego Towarzystwa Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych; 2. Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w b. Królestwie Polskiem; 3. Towarzystwa akcyjnego drogi żelaznej podjazdowej wąskotorowej Piotrków-Sulejów; 4; Związku komunalnego Kaliskiego; 5. Towarzystwa łódzkich wąskotorowych elektrycznych kolei dojazdowych, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 maja 1921 r. w sprawie stosowania rozporządzenia z dnia 15 marca 1921 r. o zaokrągleniu należności pobieranych według taryfy osobowej, bagażowej i towarowej (Dz. Ust. Nr. 31, poz. 188) na kolejach wąskotorowych państwowych oraz na niektórych kolejach wąskotorowych prywatnych. (Dz.U.21.50.309).