Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.88.598

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 18 listopada 1938 r.
o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Nie wszczyna się postępowania karnego, wszczęte zaś postępowanie umarza się, jeżeli przy dopełnianiu obowiązków, przewidzianych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584) ujawni się:
1)
przestępstwo, przewidziane w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584);
2)
przestępstwo, przewidziane w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli obrotu towarowego z zagranicą i Wolnym Miastem Gdańskiem (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 279);
3)
przestępstwo podatkowe;
4)
naruszenie przepisów o opłatach stemplowych, przewidziane w art. 40 i 43 ustawy o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 64, poz. 404);
5)
przestępstwo, przewidziane w przepisach o opodatkowaniu spadków i darowizn;
6)
przestępstwo skarbowe.
(2)
W przypadkach wymienionych w ustępie poprzedzającym nie będzie również wszczynane postępowanie z powodu naruszenia przepisów o opłatach stemplowych, przewidzianego W art. 42 ustawy o opłatach stemplowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 64, poz. 404).
(3)
Przepisy ustępów (1) i (2) stosuje się pod warunkiem całkowitego dopełnienia wszystkich obowiązków określonych w ustępie (1).

Dane, wynikające z dopełnienia obowiązków, przewidzianych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584) nie mogą być użyte do wymiaru jakichkolwiek podatków za rok, w którym zgłoszenie i zaofiarowanie nastąpiło i za lata poprzedzające, jak również do wymiaru jakichkolwiek opłat o charakterze publicznoprawnym.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom Skarbu i Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.