Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe. - Dz.U.1950.21.183 - OpenLEX

Zaniechanie postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.21.183

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 1950 r.

USTAWA
z dnia 26 kwietnia 1950 r.
o zaniechaniu postępowania karnego w sprawach o niektóre przestępstwa dewizowe i skarbowe.

Nie wszczyna się postępowania karnego, wszczęte zaś umarza się, jeżeli przy dopełnianiu obowiązków, określonych w rozporządzeniach, wydanych na podstawie:

1)
art. 10 ust. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, poz. 584 i z 1939 r. Nr 87, poz. 549),
2)
art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1950 r. o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzoziemców -

ujawni się przestępstwo, przewidziane w powołanym wyżej dekrecie z dnia 26 kwietnia 1936 r. albo w prawie karnym skarbowym.

Nie wszczyna się postępowania karnego, wszczęte zaś umarza się, jeżeli przestępstwo, przewidziane w art. 1, ujawni się przy nabywaniu niektórych przedmiotów za zagraniczne środki płatnicze pod warunkiem zachowania szczególnych przepisów prawnych o nabywaniu tych przedmiotów.

Przepisy art. 1 i 2 stosuje się pod warunkiem dopełnienia wszystkich obowiązków, wynikających z rozporządzeń, o których mowa w art. 1, oraz ze szczególnych przepisów, przewidzianych w art. 2.

Pochodzenie sum, ujawnionych przy dopełnianiu obowiązków, przewidzianych w rozporządzeniach, określonych w art. 1, oraz przy nabywaniu w kraju niektórych przedmiotów za zagraniczne środki płatnicze (art. 2) nie podlega dochodzeniu.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrom Finansów i Sprawiedliwości.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.