Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1248

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 25 czerwca 2018 r.
w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych zysków z tytułu dotacji celowych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 286 oraz z 2018 r. poz. 1089) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru wpłat z zysku, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, należnych z tytułu dotacji celowych udzielonych na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260).
§  2.  Zaniechanie ma zastosowanie do dotacji, o których mowa w § 1, otrzymanych i wykorzystanych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).