Zaniechanie poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.229.2285

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.2)), w związku z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) zarządza się, co następuje:
1. 
Zarządza się zaniechanie poboru wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 2, należnych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792).
2. 
Zaniechanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy spółek, których akcje lub udziały zostały przewłaszczone na rzecz Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Finansów, w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałych w związku z wykonaniem umów poręczenia lub gwarancji, zawartych w związku z art. 32 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.3)).
Zaniechanie, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do wpłat z zysku dokonywanych zaliczkowo od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302, Nr 170, poz. 1660 i Nr 228, poz. 2255 i 2256.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966.