Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1871 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządza się zaniechanie poboru podatku od spadków i darowizn od podatników:
1) poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terenie gmin określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1345),
2) będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku działania żywiołu, o którym mowa w pkt 1

- z tytułu nabycia przez nich w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 i 1629).

§  2.  Zaniechanie poboru podatku, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w okresie 24 miesięcy, począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).